Betalingsopties

Hoe verloopt mijn betaling bij de tandarts? Zijn er instanties die hier in tussen komen?

Betalingsopties

Het is natuurlijk onmogelijk om helemaal juist te bepalen hoeveel jij precies zult moeten betalen bij de tandarts, maar er zijn wel een aantal algemene regels. Hoeveel jij moet betalen bij de tandarts is van meerdere factoren afhankelijk:

 1. Heb je een geldige id?
 2. Heb je geen geldige id maar wel een verblijfsverguning?
 3. Heb je geen geldige id en geen verblijfsvergunning?

Onderstaande afbeelding geeft in een boomstructuur weer hoe de betaling bij de tandarts voor jou verloopt:

 

Geldige id

Mijn statuut bij het ziekenfonds:

 • Gewoon statuut
  Mensen met een gemiddeld inkomen en een goede algemene gezondheid hebben een gewoon statuut bij het ziekenfonds. Dat betekent dat het ziekenfonds voor de meeste behandelingen bij de tandarts ongeveer 75% van de kosten terugbetaalt bij behandelingen aan conventietarief. Als patiënt betaal je dus zelf ook een deel van de kosten: dat heet het remgeld.

  Tot de leeftijd van 19 jaar betaalt het ziekenfonds geconventioneerde behandelingen volledig terug, en hoef je geen remgeld te betalen. Je zou dus kunnen zeggen dat het tandartsbezoek voor kinderen (tot de 19de verjaardag) ‘gratis’ is, wanneer de tandarts aan conventietarief werkt. Maar opgelet, dat geldt niet voor bepaalde specifieke behandelingen zoals orthodontie. Voor meer info kan je terecht bij jouw ziekenfonds.

 • Statuut van verhoogde tegemoetkoming
  Bij mensen met een statuut van verhoogde tegemoetkoming betaalt het ziekenfonds de meeste behandelingen volledig terug. Vaak hebben personen met een laag inkomen, een chronische ziekte of invaliditeit dit statuut. In sommige gevallen kent het ziekenfonds dit automatisch toe, maar dat is niet altijd het geval. Vraag dit dus zeker na bij je ziekenfonds, misschien heb je wel recht op dit statuut zonder dat je het zelf weet.
  • Het statuut van verhoogde tegemoetkoming biedt daarnaast nog vele andere voordelen:
   • Geneesmiddelen en ziekenhuisopnames kosten minder
   • Lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering
   • 50% korting op treinreizen en een nog grotere korting op busabonnementen 
 • De maximumfactuur
  Voor alle Belgische burgers geldt ook een maximumfactuur. Wanneer je medische kosten een bepaald bedrag overschrijden, betaalt het ziekenfonds alle bijkomende remgelden volledig terug. De maximumfactuur wordt berekend door de ziekenfondsen en automatisch toegekend. Wel is het zo dat je inkomen het plafondbedrag bepaalt: hoe minder je verdient, hoe lager het plafondbedrag.

De derdebetalersregeling

Wanneer je veel kosten hebt, kan het moeilijk zijn om het volledige bedrag van een behandeling bij de tandarts voor te schieten, zelfs al krijg je achteraf het grootste deel terugbetaald. Bij behandelingen waarvoor terugbetaling bestaat kan je dan beroep doen op de derdebetalersregeling (of Regel Betalende Derde). Bij de derdebetalersregeling hoef je als patiënt niet eerst het volledige bedrag van een behandeling zelf te betalen. Je betaalt enkel het remgeld, dit is het deel van het bedrag dat je sowieso niet terugbetaald krijgt. Het ziekenfonds betaalt de rest van het bedrag, dat het anders achteraf aan jou als patiënt zou terugbetalen, rechtstreeks aan de tandarts. Het ziekenfonds komt dus tussen als ‘derde partij’. Uiteraard is dit handig, want de kosten van een medische of behandeling kunnen relatief hoog oplopen, zelfs al krijg je veel terugbetaald.

Sinds 1 januari 2022 kan de derdebetalersregeling toegepast worden bij elke patiënt. In tegenstelling tot de huisarts is de tandarts echter nooit verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen. Wil je zekerheid over de mogelijkheid tot de derdebetalersregeling bij jouw tandarts, dan vraag je het best op voorhand na.

Kom ik in aanmerking voor hulp van het OCMW?

Personen met een Belgische identiteitskaart kunnen voor hulp bij medische kosten aankloppen bij het OCMW. Het OCMW kan beslissen om (een deel van) deze kosten op zich te nemen, of om de kosten voor te schieten en nadien met jou als patiënt een afbetalingsplan uit te werken.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Je meldt je aan bij het lokaal dienstencentrum of OCMW van de plaats waar je woont.
 • Het OCMW stelt een maatschappelijk assistent aan die via een sociaal onderzoek nagaat of je effectief financiële noden hebt.
 • Bevestigt de maatschappelijk assistent dat je in financiële nood verkeerd, dan wordt een dossier geopend.
 • De tandarts dient bij de maatschappelijk assistent een kostenraming in voor het voorgestelde behandelplan, met een motivering waarom de behandeling noodzakelijk is.
 • Het OCMW moet het behandelplan goedkeuren. Hiervan geven zij een schriftelijke bevestiging. Die bevestiging is nodig vooraleer de tandarts aan de behandeling kan beginnen.

Geen geldige id

Tandartskosten bij personen personen zonder geldige id met verblijfsvergunning

Asielzoekers in procedure beschikken niet over een geldige identiteitskaart maar wel over een verblijfsvergunning. Deze personen vallen onder de bevoegdheid van Fedasil.

Fedasil betaalt voor de behandelingen die vermeld staan in de conventie tussen tandartsen en ziekenfondsen. Dat wil zeggen dat mogelijks niet alles wordt betaald voor een asielzoeker. In principe worden protheses (vaste of uitneembare tandvervanging) niet betaald. Ook orthodontie wordt in principe niet terugbetaald.

De betaling door Fedasil is afhankelijk van de situatie van de asielzoeker. Dit zijn de verschillende mogelijkheden: 

 1. DE ASIELZOEKER VERBLIJFT IN EEN COLLECTIEF OPVANGCENTRUM
  De arts in het centrum verwijst zelf door en maakt een afspraak bij de tandarts. Het centrum geeft per afspraak een requisitorium mee. Dit document is de betalingsgarantie van Fedasil voor de tandarts. De tandarts stuurt het getuigschrift samen met het requisitorium naar het opvangcentrum. Het opvangcentrum betaalt in theorie binnen de twee maanden, hoewel dit in realiteit aanzienlijk langer kan duren. Als er nieuwe afspraken nodig zijn, gebeurt dit telkens via de verantwoordelijke van het centrum.
 2. DE ASIELZOEKER VERBLIJFT IN EEN LOKAAL OPVANGINITIATIEF
  Vaak zijn dit gezinnen die door het OCMW gehuisvest zijn in sociale woningen. Fedasil is verantwoordelijk voor de medische kosten. De maatschappelijk werker van het OCMW schrijft het requisitorium uit. De tandarts stuurt dit document samen met het getuigschrift op naar de maatschappelijk werker van het OCMW. De betaling gebeurt in theorie binnen de twee maanden (maar in realiteit aanzienlijk langer). Voor nieuwe afspraken moet telkens een nieuw requisitorium aangevraagd worden bij het OCMW.
 3. DE ASIELZOEKER VERBLIJFT BUITEN DE OPVANGSTRUCTUREN
  Deze personen vallen nog altijd onder de bevoegdheid van Fedasil, maar hebben huisvesting op eigen initiatief gevonden. Het requisitorium is nog steeds nodig als betalingsgarantie voor de tandarts.
  Je kan het aanvragen bij het hoofdkantoor van Fedasil in Brussel:

  CEL CENTRALISATIE MEDISCHE KOSTEN
  Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel
  Tel: 02 213 43 00 (NL)
  Tel: 02 213 43 25 (F)
  Fax: 02 213 44 12
  medic@fedasil.be

  De tandarts stuurt het getuigschrift samen met het requisitorium terug naar dit adres.
  Het aanvraagformulier voor een requisitorium.

Geen geldige id en geen verblijfsvergunning

Tandartskosten bij personen zonder verblijfsvergunning

Wanneer personen zonder wettige verblijfsvergunning in het land zijn, krijgen zij een uitzettingsbevel om het grondgebied te verlaten. Een groot deel van deze personen blijft echter in België, in de illegaliteit. Het feit dat mensen in de illegaliteit leven betekent uiteraard niet dat zij helemaal geen rechten hebben. Ieder land dat de Verklaring voor de Rechten van de Mens ondertekende, heeft de plicht om iedere persoon in nood medische bijstand te verlenen. Dit is een universeel basisrecht, dat ook geldt voor dringende tandheelkundige zorg. Deze wordt gewaarborgd door het Koninklijk besluit ‘Dringende medische hulp’ (KB 12.12.96 ).

Personen zonder verblijfsdocumenten kunnen hiervoor terecht bij het lokale OCMW. Hier moeten zij kunnen aantonen dat ze op het grondgebied van de stad of gemeente verblijven. Veel personen hebben schrik om zich ergens aan te melden, zelfs al hebben ze dringende medische zorg nodig, omdat zij menen makkelijker opgepakt te kunnen worden door de politie als ze zich laten registreren. Het is echter zo dat de politie nooit adresgegevens over personen zonder wettig verblijf mogen opvragen bij het OCMW.

Dringende Medische Hulp kan bedoeld zijn om een ziekte te behandelen of te genezen (= curatief), maar kan ook bedoeld zijn om erge ziektes te voorkomen (= preventief). ‘Dringende’ medische hulp in de tandheelkunde staat dus niet gelijk aan ‘pijnbestrijding’ (curatief), maar elke noodzakelijke behandeling om deze pijn te vermijden (preventief).
Het KB 12.12.96 vermeldt dat de lokale OCMW’s moeten instaan voor dringende medische verzorging, maar de specifieke uitwerking hiervan kan verschillen van stad tot stad, door de autonomie van ieder lokaal OCMW. In wezen is zorg noodzakelijk wanneer een (tand)arts oordeelt dat deze zorg noodzakelijk is. Toch is het in de praktijk meestal zo dat de (tand)arts vooraf een aanvraag moet indienen bij het OCMW. Pas na goedkeuring krijgt de patiënt een schriftelijke bevestiging dat zijn behandeling door het OCMW vergoed zal worden.

Het gebrek aan universele richtlijnen voor heel België maakt het uiteraard heel moeilijk voor zowel de patiënt als de tandarts, aangezien de definitie van wat ‘dringende zorg’ is en de terugbetaling van deze zorg afhangen van de stad of gemeente waar men woont.

 

Betalingsopties

Heb je een vraag? Bekijk zeker onze veelgestelde vragen. Of neem contact op.

Veelgestelde vragen
Contacteer ons