Liese Stals Projectmedewerker Ieders Mond Gezond

liese.stals@gezondemond.be

Pauline Devos Projectmedewerker de Mondzorglijn

pauline.devos@gezondemond.be

Ruth Sederel Projectmedewerker Ieders Mond Gezond

ruth.sederel@
gezondemond.be

Eline Van Loke Procesdeskundige de Mondzorglijn

eline.van.loke
@gezondemond.be

Luc De Visschere Voorzitter

luc.devisschere
@gezondemond.be

Ellen Palmers Wetenschappelijk medewerker mondgezondheidsbevordering

ellen.palmers
@gezondemond.be

Lynn Janssens Wetenschappelijk medewerker kwetsbare ouderen

lynn.janssens
@gezondemond.be

Inès Phlypo Wetenschappelijk medewerker personen met een beperking

ines.phlypo
@gezondemond.be

Rudi Verbeeck Projectmedewerker Ieders Mond Gezond

rudi.verbeeck
@gezondemond.be

Bestuursraad

Martijn Lambert

UGent

Luc De Visschere

UGent

Joke Duyck

KU Leuven

Dominique Declerck

KU Leuven

Yann Van Hoecke

VBT

Willy Goddaert

VBT

Stefaan Hanson

VVT