Ten laste name van medische kosten van asielzoekers in België volgens verblijf

Een asielzoeker is een persoon die een asielaanvraag heeft ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Tijdens de asielprocedure heeft de asielzoeker recht op materiële hulp, waaronder ook medische zorg. Fedasil betaalt de kosten voor medische zorg terug voor personen die onder haar bevoegdheid vallen.

De wettige verblijfplaats van de asielzoeker, een collectief opvangcentrum, een lokaal opvanginitiatief of een privéadres, bepaalt welke procedure van toepassing is voor het verstrekken van medische zorg en tandzorg.

Verblijfplaats Ten laste name Procedure
Collectief opvangcentrum Fedasil
 • Consult in de medische dienst van het centrum
 • Arts of verpleegkundige schrijft requisitorium
 • Medische zorgverstrekking/tandzorg
 • Versturing factuur en requisitorium naar facturatiedienst van het centrum
LOI (lokaal opvang initiatief) POD (OCMW)
 • Betrokkene kan een consultatie vragen bij een zorgverstrekker naar keuze of kiezen uit een lijst van zorgverstrekkers met wie het OCMW een samenwerkingsovereenkomst heeft voor medische zorgverstrekking/tandzorg
 • Factuur naar het OCMW
Privéadres Fedasil
 • Aanvraag requisitorium bij de medische cel Fedasil
‘no show’
 • Goedkeuring
 • Versturing requisitorium
 • Medische zorg/tandzorg
 • Versturing factuur en requisitorium naar medische cel Fedasil

Info op http://www.medimmigrant.be

Vaak gestelde vragen over tandzorg bij asielzoekers

Wat te doen indien je geen grondige anamnese kan afnemen wegens taalproblemen

Wanneer de asielzoeker in een collectief opvangcentrum verblijft, geeft de medische dienst van het opvangcentrum normaal gezien een verwijsbrief mee met een korte beschrijving van het probleem. In de mate van het mogelijke vragen de opvangcentra steeds aan hun bewoners om zelf een persoon (meestal een mede-bewoner) mee te nemen naar de consultaties die kan vertalen indien nodig. Indien communicatie echt onmogelijk is en anamnese echt belangrijk is, verwijs je de persoon terug naar de opvangstructuur en vraagt om een nieuwe afspraak te regelen, deze keer met (professionele) tolk erbij.
Soms zal je je echter moeten behelpen met ‘handen en voeten’ en/of pictogrammen en/of telefonisch tolken (Babel of Brussel Onthaal), zeker bij patiënten die wonen op een privaat adres.

Hoe te reageren als de patiënt niet akkoord gaat met de voorgestelde behandeling

Indien de patiënt niet akkoord gaat met de voorgestelde behandeling, dan gelden – net zoals voor Belgische burgers – dezelfde regels en wetten aangaande de rechten van de patiënten.
Dit wil zeggen dat – na uitleg te hebben gegeven over de mogelijke negatieve gevolgen – de patiënt het recht heeft om de voorgestelde behandeling te weigeren (informed consent). Deze weigering moet je opnemen in het medisch dossier en signaleren aan de opvangstructuur in kwestie.
Noot: In de praktijk komen weigeringen zeer zelden voor. Wat wel gebeurt is een weigering vanwege het opvanginitiatief, wanneer het behandelvoorstel valt buiten wat ten laste kan genomen worden binnen het kader van de asielprocedure. Zo zijn bijvoorbeeld tandprothesen bij asielzoekers niet gedekt, tenzij de kauwfunctie is aangetast.

Wie betaalt een ingreep tijdens de wachtdienst als de patiënt geen enkel document bij heeft?

Voor alle patiënten die onder haar bevoegdheid vallen, zal Fedasil spoedeisende zorg achteraf terugbetalen. Fedasil neemt een urgente ingreep bij de tandarts ten laste, op voorwaarde dat de RIZIV tarieven worden gerespecteerd en dat het om een asielzoeker gaat. Dit is echter niet steeds eenvoudig na te gaan. Indien de persoon in kwestie zegt in een asielcentrum te verblijven maar geen verwijsbrief bij zich heeft, verifieer je dit best even telefonisch bij de opvangstructuur in kwestie of de persoon die zich aanmeldt wel degelijk in het opvangcentrum verblijft en dus recht heeft op ten laste name / terugbetaling van de medische kosten. Bij urgenties / spoedeisende zorg kan Fedasil het requisitorium achteraf versturen. Bij patiënten bij wie niet kan worden nagegaan of zij onder de bevoegdheid van Fedasil vallen, is het requisitorium de enige betalingsgarantie.

Wat te doen bij een afgewezen asielaanvraag?

Fedasil is niet meer bevoegd voor de ten laste name van de medische kosten als de asielprocedure werd afgewezen en de persoon een BGV (Bevel Grondgebied te Verlaten) heeft gekregen.
Voor iemand met een onwettig verblijfstatuut, is het lokale OCMW waar deze persoon verblijft, bevoegd voor de ten laste name van de medische kosten via de procedure ‘Dringende Medische Hulp’.

Een arts levert in deze situatie een attest af dat de zorgen nodig zijn en – na een sociaal onderzoek door het lokale OCMW – kunnen de kosten betaald worden door dit OCMW.

Meer uitleg en info over medische kosten regeling en verblijfstatuut zijn te vinden op de website www.medimmigrant.be